Viktig informasjon og retningslinjer for Skeikampen Alpinsenter

Vi henstiller alle våre gjester til å gjøre seg kjent med våre retningslinjer og info. før kjøp av heiskort.

Skivettreglene

Klikk på bildet for å lese mer.

10 regler - alpinbakker - norsk.jpg

Følg informasjonen som er oppdatert på våre hjemmesider, informasjonstavle ved Skitorget og billettkontor. Skivettregler, hvilke heiser og nedfarter som er åpne, billettyper og priser m.v.

Vær- og føreforholdene er svært skiftende i fjellet. Gjesten er selv ansvarlig for å følge skivettregler og vurdere vær- og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær- og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper heiskort.

HEISKORT

Det gis ingen erstatning ved uforutsette driftsstans f.eks ved dårlig vær, tåke, snø, ising, strømbrudd, maskinfeil, uforutsette driftsstans eller lignende.

Ved driftsavbrudd – det vil si ved heisstans og/eller når mer enn 50% av det totale løypetilbudet på kjøpstidspunktet ikke kan benyttes – er kortinnehaveren berettiget til en forholdsmessig refusjon for den tid heiskortet ikke kan benyttes. Driftsavbruddet må være av minst 30 minutters varighet og summen av driftsavbruddene må utgjøre mer enn 1/3 av heiskortets gyldighetstid.

Det gis ikke refusjon ved kjøp av dagskort, halvdagskort eller timekort.

Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure).
Ved driftsavbrudd som ligger utenfor skianleggets kontroll skal refusjonen tilsvare 50% av den forholdsmessige refusjonen som kortinnehaver har krav på etter det foregående punkt. Dette gjelder ved driftsavbrudd som følge av eksempelvis vær- og vindforhold, snømangel, skred, lynnedslag, oversvømmelse, brann, strømstans, streik, offentligrettslige forbud eller påbud, pandemier m.v. og som utgjør forhold som anlegget ikke med rimelighet kunne forvente å ta i betraktning på kjøpstidspunktet. Det er opp til anlegget å dokumentere at driftsavbruddet skyldes slike forhold og at anlegget ikke har hatt mulighet til å unngå eller overvinne følgene av disse.

Ovennevnte bestemmelse gjelder ikke hvis anlegget holder åpent mer enn 1/3 av sesongen. Hvis anlegget er stengt – eksempelvis på grunn av snømangel – utover 1/3 av sesongens totale antall skidager kan kortholder kreve en forholdsmessig refusjon for den tid sesongkortet ikke kan benyttes. Kortholder har ikke krav på hele kjøpesummen. Et eventuelt refusjonskrav er oppad begrenset til 50% av heiskortets kjøpesum uavhengig av kjøpstidspunkt. Refusjonen skal tilsvare 50% av den forholdsmessige andel av den tid heiskortet ikke kan benyttes, det vil si heiskortets verdi delt på antall dager i sesongen. Denne «dagraten» er avgjørende for refusjonskravets størrelse.

Eventuelle refusjonskrav kan ikke avregnes før etter at sesongen er avsluttet. Inntil sesongavslutning kan anleggseier følgelig avvise eventuelle refusjonskrav.

SKIDATA Key-Card (kr. 80,-) kommer i tillegg på alle heiskort. Nummeret må starte på 01-. Har du et fra før kan du bruke det og lade opp på nytt. Vi har ingen pant.

Alle våre billettyper selges i billettkontoret, og det er kun et utvalg billettyper som selges på automater og hjemmesidens netthandel. Dagskort og flerdagerskort gjelder i ordinær åpningstid for den eller de datoer som er angitt på kortet. Kveldskjøring er inkl. i kort med gyldighet på 3 dager eller mer. Sesongkort gjelder i ordinær åpningstid fra sesongstart til sesongslutt. Klippekort og enkeltur gjelder til påstemplet gyldighetsdato på kortet.

Gjesten er selv ansvarlig for å fremvise rabattkupong/voucher/gavekort før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

Alle heiskort, unntatt klippekort og enkeltur, er personlige og må ikke overdras til andre. Overtredelse kan medføre at kortet inndras. Brukeren skal kunne legitimere at han er rettmessig innehaver av kortet. Kortet skal uoppfordret vises ved kontroll.

Barn 0-6 år kjører gratis i Skeikampen Alpinsenter dersom de bruker hjelm, og har SKIDATA Key-Card med gyldig billett. SKIDATA Key-Card må kjøpes til gjeldende pris. Henv. i billettkontoret. Mistet kort erstattes ikke. Ved tap eller skade på sesongkort, kan nytt kort lades opp på nytt SKIDATA Key-Card for kr. 80,-.

OBS!
Netthandel: Heiskort kjøpt i vår netthandel må brukes første gang i Skeikampen Alpinsenter. Heiskort med nytt SKIDATA Key-Card hentes ut i billettkontoret eller på automatene.

Angrerett: Ved kjøp av heiskort i netthandel og automat er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr. Angrerettloven §22 bokstav m). Ved salg fra billettluken gjelder ikke Angrerettloven, men de alminnelige refusjonsreglene.

Innhenting og oppbevaring av personopplysninger: Blålyng As, Skeikampen Alpinsenter er ansvarlig for behandlingen av kortholders personopplysninger. For mer info. om hvordan vi behandler dine personvernopplysninger, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen, se hjemmeside personvern. Spørsmål, kontakt oss på e-post.

SKADE

Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt, ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk, til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskortet ikke har vært brukt. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort.

Det gis ingen refusjon på valgfrie dager i sesongen.

Ved misbruk eller brudd på retningslinjene, eller på de alpine løyperegler, kan heiskortet inndras.

VIS AKTSOMHET!

Respekter skilting, merking og anvisninger.

All næringsvirksomhet i alpinanlegget og området krever skriftlig avtale fra Skeikampen Alpinsenter.

Barn og heis: Barn under 140 cm kun i følge med voksen på samme stol. Sikkerhetsbøylen skal ikke åpnes før innkjøring i stasjonen, men må åpnes før skiene settes på bakken p.g.a. klemfare.

Det er forbudt å kjøre i nedfarter som er stengt med skilt eller fysisk avsperret. Kjøring utenfor preparerte nedfarter skjer på eget ansvar.

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeide med snøproduksjon og preparering. Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Her ser du de alpine skivettreglene:

10 regler - alpinbakker - norsk.jpg